Charitný dom prof. Hlaváča


Hrehovčíka 1, Michalovce (priestory Psychiatrickej nemocnice)

(zariadenie opatrovateľskej služby)

Charitný dom prof Hlaváča


Charitný dom prof. Hlaváča – zariadenie opatrovateľskej služby bol zriadený 1. 12. 2003. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje opatrovateľská služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. V zariadení sa poskytuje nepretržitá opatrovateľská služba. Medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

V zariadení s kapacitou 35 prijímateľov sa poskytuje:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• ubytovanie (v jedno-, dvoj-, trojlôžkových izbách),
• stravovanie (raňajky a desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera),
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Utvárajú sa tu podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa aj ošetrovateľská starostlivosť.

Doklady potrebné k prijatiu do zariadenia:
• Žiadosť o prijatie do zariadenia opatrovateľskej služby,
• Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
• Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané mestským alebo obecným úradom v mieste trvalého bydliska občana, žiadajúceho o poskytovanie sociálnej služby,
• Rozhodnutie o výške dôchodku vydané sociálnou poisťovňou.

Kontakt:
____________________________
Charitný dom prof. Hlaváča
Hrehovčika 1
071 01 Michalovce
Tel.: 056/644 36 17
E-mail: chdph1@gmail.com


____________________________________________
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
_________________________
Cenník služieb
Cenník nadštandardných služieb
Pracovný poriadok
Ekonomicky oprávnené náklady (EON)
Žiadosť o prijatie
Potvrdenie lekára k žiadosti
Vyhlásenie o majetku
Zoznam vecí pri prijatí

GALÉRIA: