Logo OZ

Sme neštátny subjekt pôsobiaci v sociálnej oblasti. Naše OZ Teresa Benedicta vzniklo 18. mája 2000 registráciou na MV SR v zmysle Zákona č. 83/90 Zb. Od 30. 10. 2003 sme zapísaní do registra právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálnu pomoc na Úrade košického samosprávneho kraja v zmysle Zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cieľom združenia je charitatívne-sociálna činnosť, vrámci ktorej pomáha sociálne odkázaným občanom, starým, opusteným, bedzomovcom, poskytuje sociálne služby, rozvíja a ochraňuje duchovné a kultúrne hodnoty, napomáha činnosti chatitatívnych organizácií, podporuje medzinárodnú humanitárnu pomoc, organizuje školiace aktivity, prednáškovú, terapeutickú a poradenskú činnosť. Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie. Výkonným orgánom združenia je predstavenstvo. Svojou činnosťou je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia. Štatutárnym orgánom združenia je prezident, ktorý zastupuje združenie navonok.

V súčasnosti prevádzkujeme šesť charitných domov:


Charitný dom prof. Hlaváča
(zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS))


Charitný dom Eriky Jakabovej
(zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS))


Charitný dom prof. Hlaváča
(zariadeie pre seniorov (ZS))


Charitný dom Juraja Jendželovského
(špecializované zariadenie (ŠZ)


Charitný dom Jozefa Machalu
(zariadenie podporovaného bývania (ZPB) a domov sociálnych sužieb (DSS))


Charitný dom Imricha Halása
(zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS))
Vo všetkých zariadeniach poskytujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO /resp. dohľad/, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie a stravovanie. Od roku 2016 poskytujeme aj terénnu opatrovateľskú službu, ktorá je vykonávaná opatrovateľkami priamo v domácnosti prijímateľa.
Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.comDOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Cenník pobytových služieb
Cenník terénnej opatrovateľskej služby
Cenník nadštandardných služieb
Pracovný poriadok
Organizačná štruktúra OZ
Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

Žiadosť o umiestnenie
Zoznam vecí potrebných pri prijatí
GALÉRIA: