Podporili nás

V roku 2020 nás podporili:


Projekt ,,KtopomozeSlovensku.sk,, a firma CURADEN SLOVAKIA nám dodali ochranné štíty do Charitného domu Juraja Jendželovského v Michalovciach.CURADEN sponzoring

Projekt ,,KtopomozeSlovensku.sk,, a firma IVY trade, s.r.o. nám dodali bezdotykový teplomer a jednorázové rúška do Charitného domu Juraja Jendželovského v Michalovciach.INVY trade sponzoring

Projekt "MitickaPomaha" a firma Trenčianske minerálne vody,a.s. nám dodali kvalitnú minerálnu vodu.miticka sponzoring

Projekt ,,KtopomozeSlovensku.sk,, a firma DEXIS SLOVAKIA nám dodali dezinfekčné gély, jednorázové rukavice a plátenné rúška do Charitného domu Jozefa Machalu v Trebišove.DEXIS SLOVAKIA sponzoring

Košický samosprávny kraj nám dodal plátenné rúška od sponzorov.DEXIS SLOVAKIA sponzoring

Anonymní sponzori darovali pre Charitný dom prof. Hlaváča textilné rúška, tlakomer a digitalny teplomer.DEXIS SLOVAKIA sponzoring

ĎAKUJEME!V roku 2019 nás podporili:


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

logo minv SR

logo EU


logo EU

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby

Hlavný cieľ projektu: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Popis cieľov projektu: stiahnuť tu
Trvanie projektu: od 1.5.2019 do 30.06.2021
Nenávratný finančný príspevok: projekt podporí jedno pracovné miesto opatrovateľky po dobu 26 mesiacov v celkovej výške 14 820,00 eur, podporí rozvoj terénnej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.employment.gov.sk/sk
www.ia.gov.sk
www.esf.gov.sk
Jednorazová dotácia KSK, Zmluva č. 13/2019 VZN o poskytnutí dotácie na projekt „Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji“

Teresa Benedicta občianske združenie v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom v máji 2019 realizovalo projekt „Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji“. KSK spolufinancovali projekt poskytnutím dotácie vo výške 16 600 €. Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb ako aj skvalitnenie pobytového štandardu prijímateľov sociálnych služieb v Charitnom dome Juraja Jendželovského v Michalovciach a Charitnom dome Jozefa Machalu v Trebišove vytvorením kvalitnejších pracovných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb zamestnancami, prostredníctvom finančného ohodnotenia a motivovania zamestnancov.


IWCB (International Women's Club of Bratislava) sumou 2216,63 EUR, ktoré sme použili na nákup elektrickej požiarnej signalizácie a kúpu 2 ks protipožiarnych dverí pre špecializované zariadenie Charitného domu J. Jendželovského v Michalovciach.Mesto Michalovce sumou 300,00 EUR, ktoré sme použili na nákup 2 ks protipožiarnych dverí pre špecializované zariadenie Charitného domu J. Jendželovského v Michalovciach.V roku 2018 nás podporili:


Mesto Michalovce sumou 300,00 EUR, ktoré sme použili na nákup 2 ks hrncov pre kuchyňu Charitného domu prof. Hlaváča v Michalovciach.BSH Drives and Pumps s.r.o., Továrenská 2, 071 01 Michalovce, sumou 2000,00 EUR, ktoré sme použili na dokončenie stavebných úprav v Charitnom dome prof. Hlaváča v Michalovciach.ĎAKUJEME!
Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com