Charitný dom Jozefa Machalu v Trebišove

Charitný dom Jozefa Machalu bol uvedený do prevádzky 1. apríla 2012. Zariadenie sa nachádza na okraji mesta v príjemnom a tichom prostredí. O pohodlie a harmóniu klientov sa stará odborný personál, ktorý pozostáva z vedúcej zariadenia, sociálnych pracovníkov a opatrovateľov. O technický chod prevádzky sa starajú upratovačky a údržbár. Zariadenie disponuje vlastnou kuchyňou, ktorá pripravuje stravu vhodnú pre klientov s rôznymi diétami podľa ordinácie lekára. Klienti majú možnosť zúčastňovať sa rôznych terapií, ako sú arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, biblioterapia Rovnako sa majú možnosť venovať rôznym voľnočasovým aktivitám, ako sú: sezónne pečenie a varenie, starostlivosť o domáce zvieratá, pestovanie rôznych plodín a kvetov na našej záhradke. Zariadenie organizuje aj rôzne iné kultúrne a spoločenské aktivity, turistické výlety, návštevy kultúrnych pamiatok, rehabilitačné výlety, návštevy kín a divadiel. O zdravotnú stránku klientov sa stará obvodný lekár v spolupráci s odbornými lekármi podľa potrieb klienta.
Občania, ktorí majú záujem o umiestnenie do zariadenia, si podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Úrade Košického samosprávneho kraja, kde ich následne posúdia pracovníci úradu a vydajú patričné rozhodnutie.

Charitný dom zastrešuje dva druhy registrácií v zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.: 

1. Zariadenie opatrovateľskej služby (ZPB) 448/2008 Z.z. §34 (celková kapacita 14 lôžok)
2. Domov sociálnych služieb (DSS) 448/2008 Z.z. §38 (celková kapacita 19 lôžok) 

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 448/2008 Z.z. §36

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Poskytujú sa:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

a utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Domov sociálnych služieb (DSS) 448/2008 Z.z. §38  

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
– odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.
-nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • stravovanie,
 • ubytovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,

zabezpečuje sa:

  • rozvoj pracovných činností,
  • záujmová činnosť.

a utvárajú sa podmienky na:

 • vzdelávanie,
 • úschovu cenných vecí

Domov sociálnych služieb spolufinancuje:

Kontaktovať nás môžete na:

Charitný dom J. Machalu
Paričovská 2745/116
075 01 Trebišov
Tel.: 056/668 42 03
E-mail: chd.jozefmachala@gmail.com