Sociálna služba – náš spoločný cieľ

Zariadenie sociálnych služieb. Pojem, ktorý  človek nerieši každý deň. S týmto pojmom sa väčšinou stretáva, ak sa ocitne v nepriaznivej životnej situácii.  Poväčšine sa za takúto nepriaznivú životnú situáciu považuje choroba alebo nemožnosť postarať sa sám o seba  v dôsledku veku. 

V týchto neľahkých životných okolnostiach  sa môže záujemca či už sám alebo jeho príbuzný a známy obrátiť  na obecný úrad, ktorý poskytne základné informácie, kde sa takéto zariadenia nachádzajú. Využiť  môže aj priamy kontakt v niektorom  blízkom zariadení , ktoré zmapuje problém a podá informácie o tom, aký  druh zariadenia by bol  pre vyriešenie nepriaznivej životnej situácie ten najlepší. Viac o tom, ako požiadať o umiestnenie, sa dozviete TU.

Pobyt v zariadení sociálnych služieb môžeme prirovnať k pobytu v domácom prostredí.  Obyvateľ zariadenia má svoju posteľ, nočný stolík, skriňu, stôl, stoličku. Má vytvorený priestor, kde oddychuje, kde sa stravuje, či vykonáva záujmovú činnosť. Zjednodušene povedané – život prispôsobený životu „ako doma“.  Zariadenie okrem obyvateľov tvoria aj zamestnanci, ktorí  sú nápomocní  či už pri organizovaní voľnočasových aktivít, pri vybavovaní úradných záležitostí alebo pri úkonoch, ktoré už obyvateľ nedokáže vykonať sám.  Všetci v zariadení tvoria jeden tím. Najdôležitejším človekom v tíme je samotný obyvateľ – prijímateľ sociálnej služby, pretože on je aktívnym spolutvorcom poskytovaných služieb a zároveň partnerom v tíme.  Ďalším nemenej dôležitým článkom tímu je rodina.  Na to, aby dobre fungoval tím, je potrebné, aby všetci členovia tímu ťahali za jeden koniec. Iba vtedy bude poskytovaná služba prospešná a bude napredovať.  Cieľom poskytovanej služby nie je vykonávať niečo namiesto obyvateľa, ale pomáhať mu a podporovať ho v tom, aby činnosti, ktoré dokáže zvládnuť sám, mohol vykonávať čo najdlhšie.  Obyvateľ nemôže byť iba pasívnym príjemcom potrebnej starostlivosti. Všetky činnosti, ktoré sa mu poskytujú, majú smerovať k podpore a udržaniu čo najdlhšej samostatnosti a sebestačnosti.