FAQ

O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje Vyšší územný celok (VÚC) alebo obec. 

Čo sa týka zariadení Teresa Benedicta VÚC vydáva posudok a rozhodnutie na nasledovné druhy sociálnych služieb: 

 •  Domov sociálnych služieb (DSS) – v DSS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách; sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, týždennou pobytovou formou alebo celoročnou pobytovou formou. 
 • Špecializované zariadenie (ŠZ)– v ŠZ sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázanána pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova chorobaAlzheimerova chorobademencia rôzneho typu etiológieschizofréniaskleróza multiplexpervazívna vývinová porucha, hluchoslepotaAIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa; sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, týždennou pobytovou formou alebo celoročnou pobytovou formou.
 • Zariadenie podporovaného bývania (ZPB) – v ZPB sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je odkázaná na pomoc inej osoby so stupňom odkázanosti II. – VI. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. 

  

Obec zasa vydáva posudok a rozhodnutie na nasledovné druhy sociálnych služieb:

 • Zariadenie pre seniorov (ZpS) – v ZpS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový veka je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobyjej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
   
 • Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – v ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. 

VÚC alebo obec podľa miesta trvalého bydliska prijímateľa.  

V prípade, že chcem požiadať o posúdenie odkázanosti VÚC ( v našom prípade Košický samosprávny kraj), formuláre k žiadosti nájdem na: 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/poskytovanie-socialnych-sluzieb/tlaciva-stiahnutie/  

Písomne vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné doručiť osobne do podateľne Úradu KSK alebo poštou na adresu: Košický samosprávny kraj Odbor sociálnych vecí Nám. Maratónu mieru 1 042 66 Košice 

 Obrátiť sa je možné aj na ktoréhokoľvek vedúceho našich zariadení, ktorí Vám ochotne pomôžu, poradia, nasmerujú, prípadne poskytnú potrebné informácie, či formuláre k žiadostiam. 

Verejným poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená/založená obcou alebo vyšším územným celkom, prípadne priamo vyšší územný celok. Neverejnými poskytovateľmi sú iné právnické, prípadne fyzické osoby, poskytujúce sociálne služby. 

Teresa Benedicta je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. 

Stupeň odkázanosti na sociálnu službu vyjadruje, do akej miery potrebuje prijímateľ pomoc inej fyzickej osoby pri bežných životných úkonoch. 

O umiestnenie v zariadení sociálnych služieb je možné požiadať aj v prípade, ak mi nebolo zatiaľ vydané rozhodnutie o dokázanosti, v tom prípade však cena za sociálnu službu bude vyššia. 

Je to človek, ktorý sa ocitol v nepriaznivej životnej situácii.  Poväčšine sa za takúto nepriaznivú životnú situáciu považuje choroba alebo nemožnosť postarať sa sám o seba  v dôsledku veku.  

 

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydáva obec/VÚC, v ktorej má žiadateľ (teda budúci prijímateľ sociálnej služby) trvalé bydlisko. 

Cena závi od počtu m2, ktoré prijímateľ užíva, od stupňa odkázanosti na pomoc inej FO a od dní, ktoré strávi v danom mesiaci v zariadení. 

Prijímateľ sociálnej služby platí za: 

 

 1. Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (FO). Podľa stupňa odkázanosti. 

 

 1. Obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a osobného šatstva, ubytovanie (úhrada za užívanie
  1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti) a stravovanie (Zahŕňa úhradu za raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí len za skutočný počet odobratých jedál.)  

 

 

V prípade prijímateľov sociálnej služby zariadenia podporovaného bývania (u nás: Charitný dom E. Jakabovej vo Vojčiciach) sa za odborné činnosti považujú: dohľad (úhrada za usmerňovanie a monitorovanie prijímateľa sociálnej služby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít).  

Sociálnu služby môžem vyplatiť bankovým prevodom, vkladom na účet vo VÚB banke, alebo v hotovosti u vedúceho daného charitného domu.  

Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba. Táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. 

 

Ak podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. § 73  podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby; zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65-násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom. 

V prípade neprítomnosti prijímateľa v zariadení tento platí len úhradu za obývanú plochu.  

Teresa Benedicta uzatvorené zmluvy s niekoľkými lekármi, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť prijímateľom vrámci daného zariadenia.  

To, či so mnou niekto bude navštevovať lekára závisí od stupňa odkázanosti na sociálnu službu. Ak obec/VÚC určí, že prijímateľ potrebuje k lekárovi sprevádzanie, lebo tento úkon sám nezvláda, je zariadenie povinné sprevádzať ho na vyšetrenie. V takom prípade na vyšetrenie zvyčajne sprevádza vrchná sestra alebo ňou poverený opatrovateľ/opatrovateľka. 

 

Pri niektorých stupňoch odkázanosti, zvláda prijímateľ tieto úkony/aktivity sám, preto sprievod nie je potrebný, ba naopak, mohol by mať na prijímateľa negatívny vplyv. Naším cieľom je totiž vždy zachovať čo najväčšiu mieru samostatnosti u našich prijímateľov, čo v konečnom dôsledku vplýva na kvalitu ich života.  

V našich zariadeniach rehabilitáciu nezabezpečujeme, avšak nebránime prijímateĺovi, aby si ju zabezpečoval sám.  

Návštevy príbuzných a priateľov sú u nás vítané. Rodina a priatelia sú nesmierne dôležitým článkom, ktorý prispieva k celkovej spokojnosti a kvalite života našich prijímateľov.  

 

 

Zariadenie sociálnych služieb nie je ústav na výkon trestu a prijímateľ ja slobodným človekom, ktorý má právo sa rozhodnúť kedykoľvek odísť.  

Zariadenie vytvára podmienky na realizáciu návštev – tie sa môžu zdržiavať v spoločných priestoroch zariadenia, v areáli zariadenia (altánok). Návšteva môže vstúpiť aj do izby prijímateľa. V prípade, že prijímateľ, zdieľa svoju izbu s iným prijímateľom, je potrebný súhlas spolubývajúceho prijímateľa.

Naše zariadenia majú odporúčané návštevné hodiny, uvedené sú aj vo vestibule zariadenia. V prípade karantény je kontakt klienta s príbuznými zabezpečený formou dostupnej telekomunikačnej techniky. V prípade epidemiologických opatrení sú vyhradené návštevné hodiny. Každý kontakt klienta s príbuznými, priateľmi, známymi, dobrovoľníkmi, či inými osobami za účelom stretnutia sa s klientom v prípade jeho súhlasu je vítaný a zabezpečený.