Charitný dom E. Jakabovej vo Vojčiciach

Do zariadenia vo Vojčiciach v okrese Trebišov prišli prví klienti v roku 2005. V tom čase bol charitný dom zariadením opatrovateľskej služby s nepretržitou prevádzkou opatrovateľského personálu. Od 1. januára 2023 sa charitný dom pretransformoval na zariadenie podporovaného bývania – ZPB, ktoré poskytuje službu v zmysle Zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z. §34.

V zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe (FO) od 16 roku veku do dovŕšenie dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej FO, ktorá jej poskytuje dohľad pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

Okrem dohľadu sa poskytuje aj:
– ubytovanie
– sociálne poradenstvo
– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
a utvárajú sa podmienky na:
– prípravu stravy,
– upratovanie,
– pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
Vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

Zariadenie ponúka ubytovanie v 1, 2 a 3 – posteľových izbách s celkovým počtom lôžok 12. Príbuzní našich prijímateľov nás prirovnávajú k rodinnému typu bývania, nakoľko títo veľa času trávia spolu, v zime pri krbe a v lete na dvore v objekte zariadenia. Pre tých, ktorí môžu a chcú, organizujeme rôzne výlety, zábavné podujatia s prijímateľmi z iných našich zariadení. Dobrú náladu nám svojimi vystúpeniami často prinášajú aj deti z obecnej materskej škôlky. Radi Vás privítame v našej „rodine“, ak by ste mali záujem navštíviť naše zariadenie, či už ako prijímateľ alebo príbuzný prijímateľa sociálnej služby.

Zariadenie spolufinancuje:

Kontaktovať nás môžete na:

Charitný E. Jakabovej 
Vojčice 342/76 
076 22 (okres Trebišov)
Tel.: 056/676 14 08
E-mail:
chd.erikajakabova@gmail.com