Charitný dom prof. Hlaváča (na Nám. J. Pavla II.)

Charitný dom prof. Hlaváča je registrovaný na KSK ako zariadenie pre seniorov. Svoje služby poskytuje od 1. 7. 2007 pre 35 prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú v dôchodkovom veku a ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby ich stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína podaním Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v mieste trvalého pobytu žiadateľa (obecný alebo mestský úrad). Zariadenie ponúka ubytovanie v 1, 2 a 3-posteľových izbách, celodennú opatrovateľskú starostlivosť, celodennú stravu a možnosti trávenia voľného času pri individuálnych či skupinových aktivitách. Vrámci sociálnej rehabilitácie napomáha čo najväčšej samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti. Počas roka prichádzajú deti, dospelí ale aj seniori s kultúrnym či zábavným programom, ktorý obohacujú život obyvateľov. Veľkým prínosom sú aj dobrovoľníci, ktorí nezištne ponúkajú svoju službu.

Kontaktovať nás môžete na:

Charitný dom prof. Hlaváča 
Námestie Jána Pavla II. 6073/7
071 01 Michalovce
Tel.: 056/642 03 51
E-mail: chdphmi02@gmail.com