viac o nás..

Predmetom činnosti Teresa Benedicta  je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V našich prevádzkach sa poskytujú formou celoročnej pobytovej sociálnej služby. 

Naše OZ Teresa Benedicta vzniklo 18. mája 2000 registráciou na MV SR v zmysle Zákona č. 83/90 Zb.

Od 30. 10. 2003 sme zapísaní do registra právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálnu pomoc na Úrade košického samosprávneho kraja v zmysle Zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Naše združenie získalo za svoju činnosť niekoľko ocenení:

Cena ministra práce soc. vecí a rodiny Ing. Kaníka: Sociálny čin roka 2003
Cena primátora mesta Michalovce za duchovný rozvoj
a starostlivosť o chorých občanov v rámci výstavby charitných domov (2008)
Plaketa predsedu KSK Judr. Zdenka Trebuľu za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja v oblasti humanitárnej a verejnoprospešnej činnosti (2007)

Cieľom nášho združenia je charitatívne-sociálna činnosť, vrámci ktorej pomáhame sociálne odkázaným občanom, starým, opusteným, bedzomovcom, poskytuje sociálne služby, rozvíjame a ochraňujeme duchovné a kultúrne hodnoty, napomáhame činnosti chatitatívnych organizácií, podporujeme medzinárodnú humanitárnu pomoc, organizujeme školiace aktivity, prednáškovú, terapeutickú a poradenskú činnosť.

Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie. Výkonným orgánom združenia je predstavenstvo. Svojou činnosťou je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia. Štatutárnym orgánom združenia je prezident, ktorý zastupuje združenie navonok.

V súčasnosti prevádzkujeme šesť charitných domov.

Vo všetkých zariadeniach poskytujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO /resp. dohľad/, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie a stravova

Našou víziou  je prehĺbenie procesu deinštitucionalizácie v dvoch etapách. Prvá etapa sa dotýka prijímateľov s nižšou mierou podpory, predovšetkým zariadenia podporovaného bývania (ZPB), domova sociálnych služieb (DSS), zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) a zariadenia pre seniorov (ZPS).   

V zariadení podporovaného bývania (ZPB) chceme:

– presunúť celú registráciu dočasne do pôvodného objektu Charitného domu Eriky Jakabovej, 

–  vybudovať na pozemku vo Vojčiciach nový objekt v tvare L s kapacitou 12 osôb, 

– registrovať chránenú dielňu v objekte práčovňa v Charitnom dome Jozefa Machalu a tu aktivizovať časť prijímateľov Zariadenia podporovaného bývania z Vojčíc, 

– dokončiť výstavbu budovy pri Charitnom dome Jozefa Machalu určenej na denné  aktivizácie prijímateľov Zariadenia podporovaného bývania.  

 

V domove sociálnych služieb (DSS) chceme:  

– pobytovú sociálnu službu registrovať na ambulantnú,   

– zabezpečiť bývanie prijímateľom formou prenájmu v rodinných domoch alebo bytových domoch v spádovej oblasti Trebišov. 

Okrem toho máme záujem o registráciu dvoch chránených dielní v Michalovciach a v Trebišove a o uvedenie na trh práce prijímateľov ZPB, DSS a ZOS.  

Druhou etapou je poskytovanie kvalitných odborných sociálnych služieb prijímateľom vďaka vzdelávaniu zamestnancov a podpore a monitoringu humánneho prístupu k individuálnym potrebám prijímateľov. Prostredníctvom multidisciplinárneho tímu napomáhať prijímateľom sociálnych služieb v udržiavaní a podporovaní čo najvyššej miery sebestačnosti.

Taktiež uvažujeme nad novými službami akými sú zariadenie podporovaného bývanie, podporované samostatné bývanie, integračné centrum, denný stacionár, chránená dielňa.