Charitný dom Juraja Jendželovského v Michalovciach

Charitný dom sa nachádza v pokojnej a tichej časti Michaloviec, na Námestí Jána Pavla II. 6523/5 a je postavený v príjemnom prostredí s výhľadom na kostol. Od centra mesta je vzdialený len 10 minút cesty autom ako aj mestskou hromadnou dopravou. 

Zariadenie bolo uvedené do prevádzky v dvoch etapách. Prízemie s kapacitou 21 lôžok bolo uvedené do prevádzky dňa 3.11.2014 a prvé podlažie s kapacitou 20 lôžok dňa 1.9.2020. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jedno-, dvoj- a troj-lôžkových izbách. Izby sú vkusne zariadené, každá izba má bezbariérovú kúpeľňu. Majú k dispozícii televízor, spoločenskú miestnosť – jedáleň a veľkú záhradu s altánkom, ktoré umožňujú našim prijímateľom cítiť sa v našom zariadení ako doma.

špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je V. alebo VI. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôznej etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydáva v zmysle zákona č. 448//2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov príslušný vyšší územný celok. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v Košickom kraji, podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí Úradu KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, 042 66.

Starostlivosť o prijímateľov je nepretržitá čo znamená, že je poskytovaná 365 dni v roku, 24 hodín, a to prostredníctvom individuálneho prístupu odborných kvalifikovaných pracovníkov. Zabezpečujeme kvalitnú starostlivosť pre prijímateľov, ktorí sú aktívni, a chcú svoj život prežiť aktívne a plnohodnotne, ale aj pre prijímateľov v terminálnom štádiu. Personál sa celodenne venuje mnohým činnostiam, ktoré uspokojujú potreby našich klientov, a to napr.: zabezpečenie pravidelných nákupov, sprostredkovanie kontaktu s príbuznými, vybavovanie korešpondencie a úradných záležitosti; neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, doprovod k lekárovi. V prípade neschopnosti dôjsť k lekárovi je zabezpečená návšteva lekára pri lôžku prijímateľa.

Sociálny pracovník sa venuje našim prijímateľom individuálne i skupinovo, podľa možností a zdravotného stavu, a to využívaním metód a techník ako sú muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, psychoterapia, socioterapia a pod. Tieto techniky slúžia na rozvoj a udržanie pamäte, ako aj praktických zručností. Zabezpečujeme zároveň aj duchovné služby prostredníctvom otcov pallotínov, ktorí pravidelne navštevujú prijímateľov za účelom svätej spovede, pomazania chorých, prípadne posledného pomazania. Je možnosť poskytovania duchovných služieb aj podľa priania príbuzných. Cieľom našej práce je zabezpečiť čo najútulnejšie prostredie plné lásky, porozumenia, pochopenia a trpezlivosti, ktoré je pre prijímateľov to najdôležitejšie, čo potrebujú v ich nepriaznivej životnej situácii.

Zariadenie spolufinancuje:

Kontaktovať nás môžete na:

Charitný dom J. Jendželovského 
Nám. Jána Pavla II. 6523/5
071 01 Michalovce
Tel.: 056/647 87 69
E-mail: chdjj.spec@gmail.com