viac o nás..

Predmetom činnosti Teresa Benedicta  je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V našich prevádzkach sa poskytujú formou celoročnej pobytovej sociálnej služby. 

Teresa Benedicta (* 12. október 1891 Vratislav, dnes Wroclaw, Poľsko
† 9. august 1942 Auschwitz, dnes Oświęcim, Poľsko), rodným menom Edita Steinová, bola židovská konvertitka, karmelitánka a doktorka filozofie. Počas druhej svetovej vojny sa aj napriek svojej konverzii ocitla v koncentračnom tábore, a hoci sa jej ponúkalo viacero možností úteku, rozhodla sa zostať. „Nebolo by správne využiť výhodu, že bola pokrstená! Keby nemohla byť účastná osudov druhých, jej život by bol zbytočný,“ opísal jej slová novinár Van Kempen, ktorý sa s ňou stretol v internačnom tábore.

Život Edity, ktorá bola v roku 1998 svätorečená, natoľko oslovil zakladajúcich členov združenia, že sa rozhodli združenie zaregistrovať pod jej rehoľym menom – Teresa Benedicta.

 

Naše OZ Teresa Benedicta vzniklo 18. mája 2000 registráciou na MV SR v zmysle Zákona č. 83/90 Zb.

Od 30. 10. 2003 sme zapísaní do registra právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálnu pomoc na Úrade košického samosprávneho kraja v zmysle Zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vďaka tejto registrácii sme mohli 1. 12. 2003 uviesť do prevádzky Charitný dom prof.
Hlaváča v Michalovciach s kapacitou 29 lôžok, v roku 2005 Charitný dom Eriky Jakabovej vo
Vojčiciach s kapacitou 15 lôžok, v roku 2007 Charitný dom prof. Hlaváča v Michalovciach s
kapacitou 36 lôžok a v roku 2012 Charitný dom Jozefa Machalu v Trebišove s kapacitou 36 lôžok.

V novembri v roku 2014 sme spustili prevádzku Charitného domu Juraja Jendželovského
s kapacitou 22 lôžok. Od 2.1.2015 máme v prevádzke Charitný dom Imricha Halása v Trebišove
s kapacitou 30 lôžok. Od roku 2016 do roku 2021 sme poskytovali aj terénnu opatrovateľskú
službu, ktorá bola vykonávaná opatrovateľkami v domácom prostredí prijímateľa.

Členská základňa OZTB je relatívne stabilná, momentálne ju tvorí 11 členov. Viacerí
členovia združenia sa v priebehu existencie OZTB stali zamestnancami OZTB, čo im vďaka
vzdelávaniu a praxi pomohlo k osobnému rastu.

 

Naše združenie získalo za svoju činnosť niekoľko ocenení:

Cena ministra práce soc. vecí a rodiny Ing. Kaníka: Sociálny čin roka 2003
Cena primátora mesta Michalovce za duchovný rozvoj
a starostlivosť o chorých občanov v rámci výstavby charitných domov (2008)
Plaketa predsedu KSK Judr. Zdenka Trebuľu za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja v oblasti humanitárnej a verejnoprospešnej činnosti (2007)

Cieľom nášho združenia je charitatívne-sociálna činnosť, vrámci ktorej pomáhame sociálne odkázaným občanom, starým, opusteným, bedzomovcom, poskytuje sociálne služby, rozvíjame a ochraňujeme duchovné a kultúrne hodnoty, napomáhame činnosti chatitatívnych organizácií, podporujeme medzinárodnú humanitárnu pomoc, organizujeme školiace aktivity, prednáškovú, terapeutickú a poradenskú činnosť.

Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie. Výkonným orgánom združenia je predstavenstvo. Svojou činnosťou je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia. Štatutárnym orgánom združenia je prezident, ktorý zastupuje združenie navonok.

V súčasnosti prevádzkujeme šesť charitných domov.

Vo všetkých zariadeniach poskytujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO /resp. dohľad/, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie a stravovanie.

V roku 2021 sme sa úspešne zapojili do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, cieľom ktorého je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. V súčasnosti prebieha intenzívne vzdelávanie a informovanie zamestnancov, prijímateľov a
ich rodinných príslušníkov o pripravovanom procese transformácie. Vytvorili sme transformačný tím zamestnancov, ktorí pracujú na tvorbe transformačného plánu. V máji 2022 sme absolvovali hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení sociálnych služieb hodnotiteľmi z metodického tímu NP DI.

Našou víziou  je prehĺbenie procesu deinštitucionalizácie v dvoch etapách. Prvá etapa sa dotýka prijímateľov s nižšou mierou podpory, predovšetkým zariadenia podporovaného bývania (ZPB), domova sociálnych služieb (DSS), zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) a zariadenia pre seniorov (ZPS).   

V zariadení podporovaného bývania (ZPB) chceme:

– presunúť celú registráciu dočasne do pôvodného objektu Charitného domu Eriky Jakabovej, 

–  vybudovať na pozemku vo Vojčiciach nový objekt v tvare L s kapacitou 12 osôb, 

– registrovať chránenú dielňu v objekte práčovňa v Charitnom dome Jozefa Machalu a tu aktivizovať časť prijímateľov Zariadenia podporovaného bývania z Vojčíc, 

– dokončiť výstavbu budovy pri Charitnom dome Jozefa Machalu určenej na denné  aktivizácie prijímateľov Zariadenia podporovaného bývania.  

 

V domove sociálnych služieb (DSS) chceme:  

– pobytovú sociálnu službu registrovať na ambulantnú,   

– zabezpečiť bývanie prijímateľom formou prenájmu v rodinných domoch alebo bytových domoch v spádovej oblasti Trebišov. 

Okrem toho máme záujem o registráciu dvoch chránených dielní v Michalovciach a v Trebišove a o uvedenie na trh práce prijímateľov ZPB, DSS a ZOS.  

Druhou etapou je poskytovanie kvalitných odborných sociálnych služieb prijímateľom vďaka vzdelávaniu zamestnancov a podpore a monitoringu humánneho prístupu k individuálnym potrebám prijímateľov. Prostredníctvom multidisciplinárneho tímu napomáhať prijímateľom sociálnych služieb v udržiavaní a podporovaní čo najvyššej miery sebestačnosti.

Taktiež uvažujeme nad novými službami, akými sú zariadenie podporovaného bývanie, podporované samostatné bývanie, integračné centrum, denný stacionár, chránená dielňa.